Produksjon

SJØRØYE TIL PRODUKSJON AV ISHAVSRØYE VESTERÅLEN SKAL
VÆRE KLEKKET OG OPPDRETTET I VESTERÅLEN.

Rognlegging og stryking fra stamfisk skal gjøres i oktober, når temperaturen på ferskvannet som stamfisken har gått i har sunket til rundt 7 °C. Rogna skal etter befruktning og skylling tas rett i klekkebakker, hvor den skal ligge i ro i 2 timer for svelling. Deretter kan død rogn fjernes i en periode fram til 24 timer etter innlegging da den ikke tåler ytterligere behandling. Reingjøring og ytterligere fjerning av død rogn kan nå ikke skje før øyerognstadiet, som inntrer ca. 220 døgngrader etter stryking. I rognstadiet skal temperaturen på vannet holdes lavere enn 7 °C. Yngelen blir klekket etter ca.480 døgngrader, vanligvis rundt årsskiftet. Heller ikke i plommesekkstadiet skal temperaturen i vannet overstige 7 °C.

 

Ved start på fôringa skal yngelen overføres til mindre oppdrettskar for gradvis tilvenning til lyse omgivelser. Den første uka skal yngelen fôres manuelt, deretter fra fôrautomater i kombinasjon med handfôring. Karene skal rengjøres annenhver dag. Etter ca. 8-9 uker skal det tynnes ut i karene ved at yngelen fordeles på flere kar. Ved størrelser mellom 1 og 2 gram bør stor yngel sorteres fra for å unngå kannibalisme.

Under settefiskstadiet sorteres fisken jevnlig mht. størrelse. Sortering skal starte når oksygeninnholdet i karets avløpsvann faller under 55-60% metning. Etter tredje sortering tas de minste (5-10%) ut for destruering. Vann og fisk skal jevnlig kontrolleres mht. måling av oksygeninnhold, pH-verdi på avløpsvann, prøveveiing og helsestatus. Når fisken har en størrelse på mellom 80-200 g, vanligvis i mars-september andre året, skal den overføres til større enheter enten i brakkvann (15-20‰), i tette merder i sjøanlegget eller i reint sjøvann i notposer.

 

 

Matfisk skal ha et sjøopphold på ca. 2 måneder før de overføres til tette merder for videre oppdrett i brakkvann. Disse skal ikke sorteres før ca. 1/3 av fisken har nådd gjennomsnittlig slaktestørrelse på mellom 0,6-0,8 kg. Slakteferdig fisk skal da sorteres fra og overføres til egen enhet for sulting i minimum 7 døgn før slakting. Av førstegangs sortering på årsgenerasjonen skal de aller største sorteres fra for å bli stamfisk. Minstesortering, dvs. fisk mindre enn 0,4 kg, skal overføres til ny merd for videre fôring inntil slaktevekt er nådd. Fisken skal deretter slaktes.